Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim
Szukaj w tym dziale:

Ogłoszenie o naborze partnera krajowego spoza sektora finansów publicznych do projektu przygotowywanego w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-003/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX „Włączenie społeczne”, działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne”.

Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim z siedzibą: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Cekanowska 5, informuje, że dnia 18 października 2017 roku na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.) ogłasza otwarty nabór na partnerów krajowych będących podmiotami ekonomii społecznej na wspólne przygotowanie wniosku i realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Załączniki:  Treść ogłoszenia  Karta zgłoszenia  Formularz oferty  Regulamin Konkursu

Protokół komisji w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-003/17